От сферата на банките: БИСЕРА е Банкова Интегрирана Система за Електронни РАзплащания БОРИКА е Банкова Организация за Разплащания с Използване на КАрти СЕБРА е Система за Електронни Бюджетни РАзплащания РИНГС е Real-time INterbank Gross Settlement system (Система за брутен сетълмент в реално време) Прочутото ЕСГРАОН е Единна Система за Гражданска Регистрация и Административно Обслужване на Населението ООД е Дружество с Ограничена Отговорност, защото ДОО е Държавно Обществено Осигуряване ЕСПУ е Единно Средно Политехническо Училище ЕКПОУ е Eдинен Класификатор на Предприятията, Организациите и Учрежденията КНМ е Класификатор на Населените Места СДВР е Столична Дирекция на Вътрешните Работи ДНСП е Дирекция Национална Служба Полиция Ето и някои безумни: НЦОСУР е Националния Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие Но би могло да бъде и Национален Център за Осигуряване на Силно Умствено Разстройство ПРУПСДП е Правилника за Реда за Упражняване Правата на Собственост на Държавата в Предприятията ПРУПДТД е Правилника за Реда за Упражняване Правата на Държавата в Търговските Дружества НЦИОМ е Национален Център за Изучаване на Общественото Мнение МБВР е Международна Банка за Възстановяване и Развитие ПУРНЕС е Правилник за Устройството, Реда и Надзора на Етажната Собственост АЕБТРИ е Асоциация на Българските Предприятия за Международни Превози и Пътищата БАХР е Браншова Асоциация на Хотелиери и Ресторантиори ЦНИРПД е Център за Научноизследователска, Развойна и Проектантска Дейност ЦИНТИ е Централния Институт за Научно Техническа Информация НИИЦ е Национален информационно изчислителен център ЦСУМС е Централно Статистическо Управление при Министерски Съвет КЕССИ е Комитет по Единна Система за Социална Информация МОСИ е Машинна Обработка на Статистическата Информация ДСО е Държавно Стопанско Обединение НЦЕССИ е Научен Център към Единната Система за Социална Информация КНИПИТУГА е Комплексен Научно-Изследователски и Проектански Институт по Териториално Устройство, Градоустройство и Архитектура К.П.И.П.С.Е.Н.Б.Д.С.М. е българска група и е Когато Политиците И Полицаите Се Ебат Настъпва Благоденствие До Следващия Милениум НСРТ (известно още като Не СеРеТе) е Национален Съвет за Радио и Телевизия ПГПСТТ е Професионална Гимназия за Подемна, Строителна и Транспортна Техника НОРУНКПОРСР е Наредба за Определяне на Реда за Установяване Наличието на Критериите за Представителност на Организациите на Работниците и Служителите, и на Работодателите Дирекция АПОФУС е Дирекция Административно-Правно Обслужване, Финанси и Управление на Собствеността ИНПРОСТАК е Институт за Проучване на Стопанската Активност (това е от Радой Ралин, не е истинско, но е добро) СРИОКОЗ е Сторична РИОКОЗ, а РИОКОЗ е Регионалната Инспекция за Опазване и Контрол на Общественото Здраве ГДКБУМКП е Главна Дирекция за Комунално Битови Услуги и Местна Кооперативна Промишленост БНОЦЕООС е Балкански НаучноОбразователен Център по Екология и Опазване на Околната Среда ИАИАП е Изпълнителна Агенция за Икономически Анализи и Прогнози ИАБСА е Изпълнителна Агенция Българска Служба по Акредитация НАПИ е Национална Агенция Пътна Инфраструктура НПДУУОЗ е Национален План за Действие за Управление на Устойчивите Органични Замърсители НСРЗКА е Националната Служба за Растителна Защита, Карантина и Агрохимия НФООС е Националния Фонд за Опазване на Околната Среда НЦХМЕХ е Националeн Център по Хигиена, Медицинска Екология и Хранене НАСЕМ е Национална Автоматизирана Система за Екологичен Мониторинг ПКЗНБАК е Постоянна Комисия за Защита на Населението от Бедствия, Аварии и Катастрофи АСУД е Автоматизирана Система за Управление на Движението ПУДООС е Предприятие за Управление на Дейностите по Опазване на Околната Среда РКОНИК е Рамкова Конвенция на ОН за Изменение на Климата ЦИКМИ е Централна Избирателна Комисия за Местни Избори ЦИКЕП е Централна Избирателна Комисия за Европейски Парламент ЦИКИПВР е Централна Избирателна Комисия за Избори за Президент и Вицепрезидент на Републиката ЦКТОН е Център за Комплексно Транспортно Обслужване на Населението СУЧЕМ е Средно Училище с изучаване на Чужди Езици и Мениджмънт ПГИЧЕ е Профилирана Гимназия с Изучаване на Чужди Езици ИЯИЯЕ е Институт за Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика СУМПС е Свидетелство за Управление на Моторно Превозно Средство СХУПИ е Средно Художествено Училище по Приложни Изкуства ГУГКК е Главно Управление по Геодезия, Картография и Кадастър ГДБОП е Главна Дирекция за Борба с Организираната Престъпност НСБОП е Национална Служба за Борба с Организираната Престъпност ЦСБОП е Централна Служба за Борба с Организираната Престъпност РКИКООН е Рамкова Конвенция за Изменение на Климата към ООН КБОООН е Конвенцията за Борба с Опустиняването на ООН ЯХБЗ е Ядрена, Химична и Биологична Защита ЦЛАФОП е Централна ЛАборатория по ФОтоПроцеси "Акад. Йордан Малиновски" ИОХЦФ е Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия ИАРА е Изпълнителна Агенция по Рибарство и Аквакултури КРДОПБГДСРСБНА е Комисия за Разкриване на Документите и за Обявяване на Принадлежност на Български Граждани към Държавна Сигурност и Разузнавателните Служби на Българската Народна Армия ПУПРЗ(О) е Партия за Умерен Прогрес в Рамките на Закона (обновена) ГПЗЕ Гимназия с Преподаване на Западни Езици ТНТМ (ивсетно повече като ТЕНЕТЕМЕ) е Техническо и Научно Творчество на Младежта ИПДП е Инициативата за Прозрачност в Добивната Промишленост ТКЗС е Трудово-Кооперативно Земеделско Стопанство ДДТ е Дихлоро Дифенил Трихлороетан ПВХ (известно още като ПеВеЦе) е ПолиВинил Хлорид Всички знаят какво е ВЕЦ, а ПАВЕЦ е Помпено-Акумулираща Водна Електрическа Централа ПАВ е Повърхностно Активни Вещества ПЕТ е ПолиЕтилен Терефталат (правят бутилките от него) ПЕК е Полиестерна Коприна НИМХ е Национален Институт по Метрология и Хидрология ЦИРС е Център за Изучаване на Рисковете и Сигурността ЦИР е Център за Икономическо Развитие ЦРЧУ е Център за Развитие на Човешките Ресурси ЦНЖ е Център за Независим Живот ЦСП е Център за Социални Практики ЦРМ е Център за Развитие на Медиите ЦТТ е Център за Трансфер на Технологии ЦИИТ е Централен Институт по Изчислителна Техника БИС е Български Институт за Стандартизация ИБЕ на БАН е Институт за Български Език на БАН ИПИ е Институт за Пазарна Икономика НИПК (известен още като НИПеКа) е Национален Институт за Паметниците на Културата ИЗР е Институт за Защита на Растенията НИИВСН Национален Институт за Изследване на Вино и Спиртни Напитки ИРИОН е Институт за Развитие и Иновации на Образованието и Науката ИПТРДС е Институт за Психосоциална и Терапевтична Работа с Деца и Семейства ИТИ е Институт за Транспортни Изследвания ИЛЧГ е Институт за Лечение на Чужди Граждани НИОД е Национален Институт за Обучение на Директори ИИПП е Институт за Изследване и Прилагане на Паневритмията НИДУ е Национален Институт за Държавно Управление Няколко Руски НКВД е Народен Комисариат по Вътрешните Работи (Народный Комиссариат Внутренних Дел) ЧК е Чрезвычайная комиссия ГУЛАГ е Главное Управление Лагерей и любимото ми: ЦНИИЭП-ЗЗСС е Центральный Научно-Исследовательский Институт Экспериментального Проектирования Зрелищных Зданий и Спортивных Сооружений Болнични: УМБАЛСМ е Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение и Спешна Медицина УМБАЛ е Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение СБАЛИПБ е Специализирана Болница за Активно Лечение на Инфекциозни и Паразитни Болести СБАЛАГ е Специализираната Болница за Активно Лечение по Акушерство и Гинекология ИСУЛ е Институт за Следдипломно Усъвършенстване на Лекарите И разбира се няколко непопулярни съкращения: Професионално Училище за Текстил и Кожени Изделия Програма за Управление на Териториалната Кадастрална Администрация Държавен Университет Патриарх Евтимий Малко университетски: НБУ - не барай учебници УНСС: Утре Носете Съответната Сума Ух На мама Стана Студент Уж Намерих Съответната Сума ФЖМК е Факултет по Журналистика и Масова Комуникация, но може да бъде още и: Фредерик Жолио и Мария Кюри Французойките Живеят Много Куртизански Фригидни Жени Мечтаят за К.. Фантастичните Желания на Момичетата за К.. Форумните Жени и Мъже Купонясват Фичо Жули Македонска Кайсиева А най-безумното съкращение на всички времена определено е: ВКПЩННППДПЮЮОЧСХЖИЗР, което означава Временна Комисия за Проучване на Щетите, Нанесени от Наводненията, Предизвикани от Проливните Дъждове През месеците Юни и Юли 2005 г. на Обществени и Частни Сгради, Пътната и Железопътната Инфраструктура и Земеделската Реколта